status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

status prawny

 

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa opolskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1)  Wojewoda Opolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Opolu działający w imieniu własnym w sprawach:

a)  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

 

2) komendant powiatowy (miejski) Policji,

 

3) komendant komisariatu Policji.

 

2. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

 

3. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

a) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,

b) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

 

4. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.

 

5. Kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wpisz dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Wpisz dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry