Ochrona danych osobowych - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą  w Oleśnie, ul. Klonowa 1a, 46-300 Olesno;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie jest Pan Andrzej Czop, e-mail: iod.ol@op.policja.gov.pl;

 

 1. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 2. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy
  i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane
  oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika
  z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pani skargi/wniosku.


 


 

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Filak
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Filak
do góry